Ūkininko sodybos vietos parinkimas

Ūkininko sodybos vietos parinkimas

Ūkininko sodybos vietos parinkimo projektai yra puiki alternatyva statyti gevenamosios ir kitos paskirties pastatus žemės ūkio paskirties žemėje ir jei to nėra galimybės padaryti pagal savivaldybės bendrąjį planą. Ūkininko sodybos vietos parinkimas (formavimas) yra viena iš kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rūšių. Pagdrindiniai reikalavimai: didenis nei 0,5 ha sklypo plotas, asmuo turi turėti ūkininko pažymėjimą, registruoti ūkį sklype, kuriame numatomas projektavimas. Plačiau apie papildomus apribojimus įtakojinčius užstatymo plotą projektavimo metu galite pasiskaityti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.

Ūkininko sodybos vietos parinkimo projektavimui reiklaingi dokumentai:

Sklypo kadastrinių matavimų planas LKS-94 sistemoje

Sklypo topografinė nuotrauka

ŽPRIS sistemoje suteiktas numeris

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų kainos

PaslaugaKaina Eur
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai, kaimo turizmo sodybos vietai parinktiNuo 800
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miško įveisimui ne miškų ūkio paskirties žemėjeNuo 700

Lentelėje pateikta kaimo plėtros projektų projektavimo (rengimo) minimali kaina sklypui iki 1 ha

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto kainą lemiantys veiksniai

Kaimo plėtros pertvarkymo projekto kainą lemia savininko pasrinkti palnavimo tikslai ir projekto uždaviniai, iš dalies lemia sklypo dydis (jame esančių naudmenų, komunikacijų, spec. sąlygų kiekis). Šie aspektai lemia didėjančias projektavimo ir derinimo laiko sąnaudas. Dažniausiai kiekvienas objektui pasiūlymą teikiame individuliai, įvertinę sklypo duomenis bei užsakovų pageidavimus.

Bendrą kaimo plėtros projektų parengimo kainą sudaro ne tik projektavimo darbai, bet ir pasiruošimo projektavimui darbai. Bendra darbų dedamoji būtų: sklypo kadastriniai matavimai LKS 94 sistemoje (jei neatlikti) + sklypo topografinė nuotrauka + projektavimo darbai (projekto parengimas).

Papildomai kaimo plėtros žemėtvarkos rengimo kainą gali padidinti, jei užsakovo netenkina užstatymo plotas ir jis nori vykdyti melioracijos įrenginių ar elektros linijų iškėlimo projektus (šių paslaugų neatliekame).

Kiek vienas asmuo gali statyti ūkininko sodybų renkatis kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (ūkiniko sodybos vietos parinkimą)

Pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 11 straipsnio nuostatas nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje, ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose.
     Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581), 15 punkte nustatyta, kad prieš išduodamas planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui ūkininko sodybos vietai parinkti ar kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektui rengti savivaldybės vyriausiasis architektas patikrina, ar asmens, pageidaujančio rengti projektą, ūkininko ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre bei ar žemės sklypas atitinka Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas ūkininko sodybos statybos sąlygas.
   

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų prašymų pateikimas ŽPDRIS sistemoje

 Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298 (Žin., 2003, Nr. 77-3538), 5 punkte nurodyta, kad sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.
     Minėtose Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnio nuostatose ūkininkui įtvirtinta galimybė nerengiant detalaus plano statyti tik vieną ūkininko sodybą, todėl tikrinant, ar asmuo, pageidaujantis statyti ūkininko sodybą, atitinka Ūkininko įstatymo 11 straipsnyje nurodytas sąlygas, be kitų sąlygų, turėtų būti patikrinta, ar tai bus pirmoji šio asmens statoma ūkininko sodyba.
     Pažymėtina, kad ūkininko ūkis, kaip ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir prievolių visuma, laikytinas turtiniu vienetu (tam tikra verslo forma, kuriai nereikia įsteigti įmonės ir kuri neturi savarankiško ūkio subjekto statuso), galinčiu būti nuosavybės teisės objektu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktą bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo.
     Vadovaujantis minėtomis Civilinio kodekso nuostatomis, darytina išvada, kad tuo atveju, kai vienas iš sutuoktinių yra pasinaudojęs galimybe statyti ūkininko sodybą ūkininko ūkyje, kuris laikomas abiejų sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, laikytina, kad Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje nustatyta galimybe statyti vieną ūkininko sodybą pasinaudojo ir kitas sutuoktinis.
     Atsižvelgiant į minėtų teisės aktų nuostatas, tuo atveju, jeigu sutuoktinių (vyro ir žmonos) vardu įregistruoti atskiri ūkininko ūkiai jiems priklauso asmeninės nuosavybės teise, tai ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą vieno iš sutuoktinio, pvz., žmonos, vardu registruotame ūkyje neprieštarautų Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnio nuostatoms, nežiūrint į tai, kad jau yra parinkta viena ūkininko sodybos vieta kito sutuoktinio, pvz., vyro, vardu registruotame ūkyje.

Ūkininko sodybos vietos parinkimo (formavimo) paslaugos atlikimo terminas

5-12 mėn.

Sužinokite kaimo plėtros žemėtvarkos projekto kainą

Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi

Taupykite laiką – sutartis pasirašinėkite nuotoliniu būdu arba pasirinkite paslaugų užsakymą gavus išankstines sąskaitas.

Paslaugos

Topografinė nuotrauka, tai detalus 2,5 D vietovės planas rengiamas masteliu 1:500, kartais sutrumpinai vadinamas toponuotrauka.
Profesionaliai su tam skirta geodezine įranga galime atstatyti sunaikintus riboženklius arba nužymėti projektinius sprendinius.
Žemės sklypo kadastriniai matavimai – tikslieji žemės matavimai liaudyje ne visai tiksliai vadinami geodeziniais matavimais.
Pastatų kadastriniai matavimai- matavimai, kuriuos gali atlikti tik matininko kvalifikaciją turintys asmenys ir kurių metu nustatomos faktinės pastato, patalpų charakteristikos.
Geodeziniai matavimai iš esmės yra visi tikslieji matavimai kuriuose naudojami ypatingai tikslūs – geodeziniai prietaisai.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai dažniausiai rengiami, kai sklypas dalinamas ar atidalinimas iš bendrosios nuosavybės.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas gali būti puiki alternatyva statybai žemės ūkio paskirties sklype, jei to padaryti nėra galimybės pagal savivaldybė bendrąjį planą keičiant paskirtį.

Žemės naudojimosi tvarkos planas rengiamas matininko kvalifikaciją turinčio asmens ir gali būti alternatyva sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams.

Servituto nustatymo planas dažniausiai rengiamas tada, kai dėl projektavimo klaidos, matininko ar žemėtvarkos skyriaus klaidos nebuvo nustatytas privažiavimo prie sklypo ar inžinerinių komunikacijų servitutas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai dažnai rengiami ir naudmenų pakeitimui – miško įveisimui žemės ūkio paskirties žemėje.
Geodezinis planas pagal daugumos žmonių užklausas dažniausiai yra žemės kadastrinių matavimų planas.
Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu yra parengiamas užbaigto statinio, inžinerinės komunikacijos tikslus planas – išpildomoji geodezinė nuotrauka.

Sklypo padalijimas – paslauga, kurios metu sklypas padajijamas į kelis atkirus sklypus arba atidalijima iš bendosios nuosavybės. Esant galimybei keičiama žemės sklypo paskirtis.

Ūkininko sodybos vietos parinkimo projektai yra puiki alternatyva statyti gevenamosios ir kitos paskirties pastatus žemės ūkio paskirties žemėje ir jei to nėra galimybės padaryti pagal savivaldybės bendrąjį planą.